Wat moet er veranderen?

  1. Er vindt maatschappelijk debat plaats over de waarde van onbetaald werk.

 

  1. De overheid kijkt verder dan het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de economische groei en heeft in beleid oog voor de maatschappelijke waarde van onbetaald werk.

 

  1. De overheid en werkgevers bieden ruimere verlofregelingen voor het combineren van betaald werk en onbetaalde zorg voor kinderen zodat (financiële) barrières om het verlof op te nemen voor ouders, en met name vaders, verdwijnen.

 

  1. De overheid reikt werkgevers handvatten aan voor het effectief invoeren van partnerverlof zodat dit winst oplevert voor zowel ouders, kind als werkgever. 

 

  1. De overheid maakt in alle regelgeving rond belastingen, pensioen en overige sociale zekerheid de waardering van onbetaald werk zichtbaar (bijvoorbeeld door mantelzorg fiscaal aantrekkelijk te maken).

 

  1. De overheid zorgt voor een consistent kinderopvangbeleid waardoor ouders erop kunnen vertrouwen dat kinderopvang betaalbaar en kwalitatief goed is en blijft. 

 

  1. Werkgevers houden actief rekening met de zorgtaken van zowel hun vrouwelijke áls mannelijke werknemers en zetten zich in voor zorgvriendelijk werkgeverschap. 

 

  1. De overheid pakt actief en met wet- en regelgeving stereotiepe ideeën over de rollen en taakverdeling tussen vrouwen en mannen aan. Zodat vrouwen en mannen daadwerkelijke gelijke kansen en waardering krijgen voor onbetaald en betaald werk.

 

  1. Mediamakers doorbreken vastgeroeste aannames, vooroordelen en stereotypen over vrouwen en mannen ten aanzien van betaald en onbetaald werk. 

 

  1. Vrouwen en mannen zijn zich bewust van hun automatische rolpatronen en krijgen tips hoe ze deze kunnen veranderen. 

 

Onderteken onze brief

Ben jij het eens met bovenstaande standpunten?

Onderteken hier onze brief aan Rutte